Kosár tartalma

Jelenleg üres a kosár!

Vásárlási feltételek

Webáruház adatai:

Az Ön által vásárolt termékek eladója az Átrium Computer Kft. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

 • Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 57.
 • Telephely: 7626 Pécs, Király utca 76.
 • Képviselő: Fritz Péter
 • Adószám: 12866216-2-02
 • Cégjegyzékszám: 02-09-068157
 • Bejegyző hatóság: Bm-i Cégbíróság
 • Bankszámlaszám: 10700055-04667108-51100005
 • Telefonszám: 06-72-213-411
 • E-mail: cgroup@cgroup.hu

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A cgroup.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen.
Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott esetben kérjék a cgroup.hu segítségét. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújtanak.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.
A megrendelt termékeket személyesen a telephelyünkön (7626 Pécs, Király u. 76.) tudja átvenni, kérés esetén azokat kiszállítjuk Önnek.

A szerződés, rendelési folyamat

Megrendelő megrendelése elküldésével az Átrium Computer Kft. vásárlójává válik. A megrendelés ügyfélszolgálatunk írásbeli vagy szóbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.
A webáruházban a rendelési folyamat első lépése egy regisztráció, melyhez élő telefonszámot és e-mail címet is kérünk. Megrendeléseket fogadunk e-mailben és telefonon is.
A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal a kosárba tesszük, mely a bal oldalon mutatni fogja a megrendelt termékek mennyiségét, árát.
Amennyiben mindent kiválasztottunk, a Kosarunkban a „Megrendelés”-re kattintunk. Ekkor megjelenik a „Kosár ellenőrzése”, itt választhatjuk ki, hogy személyesen az üzletben, illetve házhozszállítással szeretnénk e megkapni a terméket. Itt változtathatunk a mennyiségeken, ilyenkor a „+” vagy a "-" gombot kell használni. Amennyiben minden rendben van, kattintsunk a „Megrendelés” gombra.
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Kérjük nézze át megadott számlázási címét, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.

Jogérvényesítés

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta -e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.
Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 19/2014. NGM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. Az Átrium Computer Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi
kifogásról. Az Átrium Computer Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.
A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

Szavatosság

Kellékszavatosság:

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Az elállás joga

A Megrendelő a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási határidő a termék átvételének időpontjától kezdődik. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is érvényesítheti.

Ebben az esetben az Átrium Computer Kft. kötelezettséget vállal arra, hogya Megrendelő által a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vevő részére.

Az Átrium Computer Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.
A 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletalapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
 • olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított konfigurációk)

A fogyasztók számára segítségül a jogszabály melléklete tartalmaz egy elállási nyilatkozat mintát is, ugyanakkor az elállásra irányuló szándékot nem csak e minta felhasználásával, hanem bármilyen, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal jelezheti a fogyasztó. Írásban történő elállás esetén, elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Társaság nem köteles megtéríteni.

Panaszkezelésre és vitarendezésre elérhető online platform, jogviták rendezésére: https://ec.europa.eu/consumers/odr

A megrendelőnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. Az illetékes békéltető testület: Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36., kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu)

Szerzői jogok és hivatkozások

Az Átrium Computer Kft. Weblapján (www.cgroup.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában az Átrium Computer Kft. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
A www.cgroup.hu-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.

Adatvédelmi szabályzat

Birtokunkba jutott, a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, és semmilyen formában nem adjuk tovább harmadik félnek.

Az Átrium Computer Kft. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő megtette. A megrendelést számítógépes rendszerünk rögzíti, arról azonnali visszaigazolást küld. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. Az Átrium Computer Kft. nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben.
A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar. A fentiek szerint megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt az Átrium Computer Kft. iktatja, így az a későbbiekben is hozzáférhető lesz.

Egyéb feltételek

A Cgroup WebShop-ban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Átrium Computer Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.cgroup.hu akadálytalan működését és a vásárlást.
Az Átrium Computer Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az Átrium Computer Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, az Átrium Computer Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.